ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ ಉತ್ಪನ್ನ (ಗಳು) ಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.